Вещно и Облигационно право.Строителство. Недвижими имоти.

     Проучване, анализ и изготвяне на документи за статута преди строителството и / или покупко –

продажбата на недвижим имот;

   Разрешаване на спорове, свързани с етажната собственост;

     Изготвяне на договори за наемни отношения.

   Юридически анализи и оценки на правния статус на недвижими имоти, включително извършване на пълна проверка на вещните права, на наличието / липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти; 

   Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобивания на недвижими имоти;              

   Предоставяне на правни съвети и изготвяне на документация във връзка с договори по международно признати стандартни условия (FIDIC); 

   Подготвяне на договори за строителство, за осъществяване на строителен надзор и мониторинг; 

   Оказване на съдействие при получаването на различни разрешения свързани с вещните права и строителството; 

   Комплексни консултации, включващи и съвети за финансиране на проекти, свързани с придобиването и управлението на недвижими имоти;  

   Договори – сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори;      

  Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки;   

   Преддоговорни отношения; Предварителен договор; 

   Договор в полза на трето лице; Даване вместо изпълнение (datio in solutum);     

   Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението; 

  Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението; 

  Договорната отговорност; Неустойка, Задатък; 

  Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор; 

  Суброгация, Солидарност; Обезпечения на вземанията; 

  Отменителен иск; Поръчителство; Ипотека; 

  Залог; Договор за продажба.

  Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; 

  Договор за дарение; Договор за наем; Договор за аренда; 

  Договор за изработка; Договор за заем;Договор за поръчка; 

  Договор за възлагане на управление (мениджерски договор);

  Договор за влог; 

  Договор за дружество; Водене на чужда работа без поръчка; 

  Непозволено увреждане, Неизбежна отбрана и крайна необходимост.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".