Търговско и фирмено право. Сделки със земеделски земи

  Изготвяне на търговски договори и договори при сделки със земеделски земи;

  Изготвяне и вписване на гаранции и обезпечения по фирмени договори, ипотеки и залози;

  Разрешаване на търговски спорове и спорове при сделки със земеделски земи в или извън съда;

  Регистрация, пререгистрация, преобразуване, промяна на обстоятелствата, прекратяване. дейността, ликвидация, обявяване в несъстоятелност на ЕТ, фирми, сдружения, кооперации, фондации и др.;

  Процесуално представителство пред съд по търговски спорове, сделки със земеделски земи и във връзка с дейността на ЕТ, фирми, сдружения, кооперации, фондации и др.

  Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;   

  Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;

  Съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност; Изготвяне на документи за вписване и заличаване на обстоятелства по ЗОЗ и представителство пред Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ);

  Представителство пред съответните държавни органи и институции.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".