Семейно право и Наследствено право

   Бракоразводни дела, подялба на имущество, издръжка;

  Брачни договори; Домашно насилие; Наследяване. Наследствени спорове. Завещания.

  Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;

  Вещно правни искове за собственост след развода;

  Искове за по – голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

  Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;

  Спор за родителски права;

  Режим на лични отношения между родители и деца;

  Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;

  Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;

  Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;

  Настойничество и попечителство;

  Пълно и непълно осиновяване; 

  Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

  Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;

  Приемане и отказ от наследство; 

  Изготвяне на завещание;

  Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството; 

  Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна;

  Искове за установяване на произход;

  Произход. Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването;

  Оспорване на припознаването;

  Осиновяване. Пълно и непълно осиновяване;

  Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права; 

  Лишаване от родителски права. Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката;

  Развод по исков ред;

  Развод по взаимно съгласие;

  Настойничество и попечителство;

  Наследяване по закон;

  Наследяване по завещание. Способност за разпореждане чрез завещание;

  Форма на завещанието. Нотариално завещание;

  Възстановяване на запазената част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение;

  Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието;

  Приемане и отказ от наследство;

  Отказ от наследство. Делба на наследство. Видове. Делбена маса. Дялове;

  Съдебна делба. Фази на съдебната делба.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".