Медиация

   Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице - медиатор, помага на страните сами да постигнат взаимноприемливо споразумение – чл. 2 от Закона за медиацията.

   ОСНОВНИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА 

   Доброволна процедура, контролирана от страните Страните контролират спора и изхода от него. Страните са пряко ангажирани в преговорите за разрешаването на спора. Те сами формулират решение на спора, което отговаря на нуждите и интересите им. Това, че медиацията е доброволна означава, че дори страните да са се договорили помежду си да отнесат спор към медиация, те не са зъдължени да продължат с процедурата по медиация след първата среща. В този смисъл, страните винаги контролират медиацията. Продължаването на процедурата по медиация зависи изцяло от желанието на страните. Доброволната природа на медиацията означава също, че на страните не може да бъде наложено решение. За да бъде сключено споразумение, страните трябва доброволно да се съгласят да го приемат. • Бърза В повечето случаи медиацията протича в рамките на няколко дни. Тъй като в много случаи медиацията се провежда на по-ранен етап от спора, преди отношенията да са се влошили, споразумение по нея може да се постигне много по-бързо отколкото в съдебен процес;

   Икономична Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура. Страните спестяват средства чрез намаляване на правните разходи и намаляване на времето, в което служители на страните са ангажирани в решаването на спора;

   Запазва и подобрява отношенията между страните Медиацията трансформира негативните взаимотношения в отношения, основани на практически разум и взаимни интереси. Страните увеличават вероятността да продължат бизнес отношенията си;

   Поверителна Медиацията е поверителна по отношение на всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата – чл.7 от ЗМ. Поверителността има за цел да стимулира честността и откритостта в медиацията чрез създаване на сигурност за страните, че всякакви признания или предложения за разрешаване няма да имат последици извън процедурата по медиация. Като правило, те не могат да бъдат използвани в последващ съдебен или арбитражен процес. Уставът и Правилата за медиация на Центъра за медиация съдържат правила, осигуряващи поверителност по отношение съществуването и изхода от медиацията;

   Безпристрастна Процедурата се подпомага от безпристрастен медиатор;

   Улеснявана Медиаторът улеснява и активно подпомага страните да общуват по-добре, да търсят и да оценяват възможни решения на спора. Медиаторът, като неутрално трето лице, може да види спора обективно и може да подпомогне страните да изследват алтернативи, които те да не са обмисляли сами. Медиаторите са внимателно избирани въз основа на техните познания и опит. Голяма част от медиаторите са юристи, и в частност адвокати, както и неюристи от различни професии, като всички те са преминали най-малко законово изискуемото обучение. o Креативна Творческите решения и отчитането на специални потребности на страните обикновено са в основата на споразумението;

   Удобна Медиацията се провежда в добронамерена и приятна среда и в удобно за страните време;

   Ефективна В около 80% от случаите медиацията завършва със споразумение, което страните изпълняват доброволно, защото със съвместни усулия са достигнали до него;

   Печеливша В медиацията и двете страни печелят, тъй като съвместно постигат взаимноприемливо споразумение, което отговаря най-добре на нуждите и интересите им.

  РАЗЛИКИ МЕЖДУ СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, АРБИТРАЖА И МЕДИАЦИЯТА   

  Разликите между съдебното производство и арбитража, от една страна и медиацията, от друга, произтичат от факта, че страните запазват отговорност и контрол върху спора и не прехвърлят решаващи правомощия върху медиатора. Това означава по-конкретно следното: 

   Съдебната и арбитражната процедура са основани на права, медиацията е процедура, основана на интереси В съдебната и арбитражната процедура изходът се определя в съответствие с обективен стандарт, приложимото право. В медиацията изходът се определя от волята на страните. По този начин, при вземането на решение за изхода, страните вземат предвид широк кръг от обстоятелства и стандарти, и най-вече техните бизнес интереси. По този начин, често се казва за медиацията, че е процедура, основана на интереси, докато съдебната и арбитражната процедура са основани на права. Като се вземат предвид бизнес интересите, това означава също, че страните могат да решават изхода в по-голяма степен като се основават на бъдещите си бизнес отношения, отколкото на миналото си поведение. o В съдебната и арбитражната процедура страните се стремят да убедят и представят аргументите си пред арбитъра, в медиацията страните представят аргументите си пред другата страна. В съдебната и арбитражната процедура задачата на всяка страна е да убеди арбитъра или арбитрите в позицията си по случая. Тя отправя аргументите си към арбитъра, не към другата страна. В медиацията, тъй като изходът трябва да бъде приет от двете страни и не се решава от медиатора, задачата на всяка страна е да преговаря с другата страна и да я убеди. Всяка страна отправя аргументите си към другата страна, дори когато това става чрез посредничеството на медиатора между тях. С оглед на тези разлики, медиацията се явява по-неформална процедура, както от съдебната, така от арбитражната процедура.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".