Банково право. Данъчно право. Митническо право. Валутно право

  Съдействие по договори за банкови кредити и обезпечения, финансиране на придобивания,преструктуриране на кредити, учредяване на обeзпечения и др.;

   Данъчни, митнически и валутни консултации;

   Консултации и изготвяне на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.

   Данъчни задължения. Изпълнение на задълженията;

   Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки; 

   Принудително изпълнение на данъчните задължения; 

   Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване; 

   Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки; 

   Ревизионни актове. Обжалване по административен ред; 

  Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване; 

  Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове; 

  Данъчни нарушения и наказания; 

  Корпоративното подоходно облагане; 

  Данък върху общия доход. Облагаеми и необлагаеми доходи; 

  Данък върху наследствата; 

  Данък при придобиване на имущества; 

  Данък върху превозните средства /МПС/; 

  Данък върху недвижимите имоти; 

  Данък върху добавената стойност;

  Данъчна регистрация. Обект на облагане с данък върху добавената стойност; 

  Данък върху добавената стойност за възстановяване. Документация и отчетност;

  Правен режим на акцизите; 

  Данъчни задължения на чуждестранни лица; 

 Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане; 

 Консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки по финансиране на придобивания, преструктуриране на кредити и учредяване на обeзпечения; 

  Представителство при кандидатстване за финансиране и изготвяне на документи в тази връзка; 

  Консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други; 

  Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;  

  Процесуално представителство на банки и физически лица по дела, касаещи банкови операции и сделки, включително и действия по събиране на вземания.

Back to Top

Ние използваме "бисквитки", за да ни помогнат да преглеждаме и подобряваме нашия уебсайт.  Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с приложението на тези "бисквитки".